Edifici 26 habitatges, locals i aparcaments

Projecte : Edifici 26 habitatges, locals i aparcaments
Emplaçament : C/ Mozart 11-13-15. Badalona (Barcelona)
Any : 2008
Promotor : REGESA
Empresa Constructora : PROINOSA
Superfície : 4.439,92 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció execució obra
- Coordinació seguretat i salut
- Control de costos
- Control de qualitat
- Direcció integrada
- Projecte d'instal·lacions
Edifici 26 habitatges, locals i aparcamentsEdifici 26 habitatges, locals i aparcaments