Edifici 24 habitatges, locals i aparcament

Projecte : Edifici 24 habitatges, locals i aparcament
Emplaçament : C/ Llobregat 7-9. Piera (Barcelona)
Any : 2000
Promotor : Promocions i Construccions Piereta, S.L.
Empresa Constructora : Beguin, S.L.
Superfície : 4.161,38 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte arquitectònic
- Direcció d'obra i direcció Execució
- Coordinació seguretat i salut
- Legalització activitat aparcament
- Legalització baixa tensió serveis comuns
- Legalització baixa tensió aparcament
- Projecte infrastructura telecomunicacions
Edifici 24 habitatges, locals i aparcamentEdifici 24 habitatges, locals i aparcament