Edifici de 84 habitages i 12 locals

Projecte : Edifici de 84 habitages i 12 locals
Emplaçament : C/ Via Trajana, edificis A2 i A3. Barcelona i Sant Adria del Besós
Any : 2004
Promotor : INCASOL
Empresa Constructora : Aldesa Construcciones S.A.
Superfície : 9.737,42 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció execució d'obra.
- Estudi seguretat i salut.
- Coordinació seguretat i salut.
- Control de costos.
- Control qualitat.
Edifici de 84 habitages i 12 localsEdifici de 84 habitages i 12 localsEdifici de 84 habitages i 12 localsEdifici de 84 habitages i 12 locals