Edifici 24 habitatges, 2 locals i aparcament

Projecte : Edifici 24 habitatges, 2 locals i aparcament
Emplaçament : C/ Molí. Barcelona
Any : 2005
Promotor : REGESA
Empresa Constructora : Benjumea, S.A.
Superfície : 4.190,14 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció execució obra
- Coordinació seguretat i salut
- Control de costos
- Control de qualitat
Edifici 24 habitatges, 2 locals i aparcamentEdifici 24 habitatges, 2 locals i aparcamentEdifici 24 habitatges, 2 locals i aparcamentEdifici 24 habitatges, 2 locals i aparcament