Edifici 56 habitatges, local i aparcament

Projecte : Edifici 56 habitatges, local i aparcament
Emplaçament : C/ Rei Martí l'Humà s/n. Olot (Girona)
Any : 2005
Promotor : Garrotxallars, S.L.
Empresa Constructora : Traveses, S.L.
Superfície : 6.670,36 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció obra
- Direcció execució obra
- Coordinació seguretat i salut
- Seguiment control de qualitat
Edifici 56 habitatges, local i aparcament