Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina

Projecte : Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Emplaçament : C/ Pineda 6 de la urb. La Molassa. Teià (Barcelona)
Any : 2005
Promotor : Ideal 2005, S.L.
Empresa Constructora : Embar 500, S.L.
Superfície : 336,66 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte baàsic i executiu
- Direcció integral de les obres
- Estudi seguretat i salut
- Coordinació seguretat i salut
- Control de qualitat
Habitatge unifamiliar aïllat amb piscinaHabitatge unifamiliar aïllat amb piscinaHabitatge unifamiliar aïllat amb piscinaHabitatge unifamiliar aïllat amb piscinaHabitatge unifamiliar aïllat amb piscinaHabitatge unifamiliar aïllat amb piscina