Edifici 38 habitatges i aparcament

Projecte : Edifici 38 habitatges i aparcament
Emplaçament : C/ Victor Riu 5-13 de Piera (Barcelona)
Any : 2004
Promotor : Promocions i construccions piereta SL
Empresa Constructora : Beguin SL
Superfície : 5.419,08

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte bàsic i executiu
- Direcció integral d'obra
- Estudi seguretat i salut
- Coordinació seguretat i salut
- Projecte infrastructura de telecomunicacions
- Projecte legalització aparcament
Edifici 38 habitatges i aparcamentEdifici 38 habitatges i aparcamentEdifici 38 habitatges i aparcament