Edifici de 18 habitatges, local i aparcament

Projecte : Edifici de 18 habitatges, local i aparcament
Emplaçament : C/ Segre 3-5. Piera (Barcelona)
Any : 2001
Promotor : JURA S.A.
Empresa Constructora : JURA S.A.
Superfície : 2.900 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte arquitectònic
- Direcció d'obra
- Direcció Execució
- Coordinació seguretat i salut
- Legalització activitat aparcament
- Legalització baixa tensió serveis comuns
- Legalització baixa tensió aparcament
- Projecte infrastructura telecomunicacions
Edifici de 18 habitatges, local i aparcamentEdifici de 18 habitatges, local i aparcament